Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

STVARANJE SOCIJALISTIČKOGA ČOVJEKA. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / MAKING OF THE SOCIALIST MAN. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism

Trajanje projekta
15. lipnja 2014. – 14. lipnja 2017. 

Voditelj projekta
izv. prof. dr. sc. Igor Duda
igor.duda[at]unipu.hr

Financiranje
Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Ustanova
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS)

Opis projekta
Koncept stvaranja „novoga čovjeka“ tijekom dvadesetoga se stoljeća propitivao i ponavljao u različitom političkom i zemljopisnom okruženju. U žarištu ovoga znanstvenoga projekta nalazi se jedan od zasebnih povijesnih slučajeva: nastojanja jugoslavenskih vlasti u stvaranju novoga socijalističkog čovjeka poslije Drugoga svjetskog rata, posebno u Hrvatskoj kao jednoj od jugoslavenskih republika. Socijalistički su se građani i građanke isprva suočili s društvom izrazito usmjerenim prema Sovjetskome Savezu, no stanje se ubrzo izmijenilo i usmjerilo prema jugoslavenskome modelu samoupravljanja i tržišnoga socijalizma. Dugo razdoblje u trajanju od četiri i pol desetljeća (1945-1990.) zahtijeva posebnu pozornost zbog promjena koje su se događale u političkome sustavu: od oblikovanja koncepta socijalističkoga čovjeka do njegove djelomične razgradnje. Hrvatska umnogome predstavlja izvrsnu studiju slučaja u istraživanju jugoslavenskoga društva, a u ovome se projektu razmatra u jugoslavenskome kontekstu te – kada god je to potrebno – i u širem povijesnom okviru koji obuhvaća druga socijalistička društva kojima su upravljale komunističke stranke. Profil suradnika na projektu jamči analizu socijalističkoga čovjeka u njegovim ili njezinim raznim oblicima: od djetinjstva do umirovljenja, u radu te u dokolici i sportu, kao stvaratelja i primatelja kulture, od teoretskih ideala visoke politike do uspješne ili problematične prakse. Suradnici obrađuju širok izbor pisanih, vizualnih i usmenih izvora te ih interpretiraju koristeći složenu multidisciplinarnu metodologiju koja uključuje političku, gospodarsku, društvenu i kulturnu povijest, društvenu i kulturnu antropologiju, kulturalne studije i lingvistiku. Cilj je projekta baciti novo svjetlo na razdoblje i temu koji su u hrvatskim i ostalim postjugoslavenskim humanističkim znanostima i dalje nedovoljno istraženi.

Preuzimanje letka 1
Preuzimanje letka 2
Izvještaj 2014-2017.

Duration
June 2014 - June 2017

Principal Investigator
Igor Duda, PhD, Associate Prof.
igor.duda[at]unipu.hr

Financing
Croatian Science Foundation / Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Institution
Juraj Dobrila University of Pula
Centre for Cultural and Historical Research of Socialism (CKPIS)

Project Description
Making of a “new man” – and woman in the present-day terms – is a concept that has constantly been re-examined and discussed in many political and geographical contexts throughout the twentieth century. The focus of this research project highlights a specific historical situation: the endeavours of Yugoslav authorities in making of a new socialist citizen after the World War II, especially in Croatia as one of the republics forming the Yugoslav Federation. The socialist citizen was first placed in a strongly Soviet-oriented society, but the situation very soon shifted towards a specific kind of Yugoslav self-management and market socialism. The long period of four and a half decades (1945-1990) calls for special attention due to changes in the political system over time: from the formative period of the socialist man to the partial deconstruction of the concept. In many ways Croatia represents an excellent case-study for the research of the Yugoslav society, but in this project it will always be included in the Yugoslav framework and – whenever necessary – in a wider historical context and related comparatively to other socialist societies ruled by communist parties. The academic profile of researchers included in the project guarantees that the new socialist citizen will be closely analyzed in a variety of his or her appearances: from childhood to retirement, in work and leisure or sport, as a creator and a recipient of culture, from the theoretical ideals of high politics to the successful or problematic practices. A wide selection of written, visual and oral sources will be interpreted with a complex multi-disciplinary methodology that includes political, economic, social and cultural history, social and cultural anthropology, cultural studies and linguistics. The aim is to set a new light to the period and topic that are still under-researched by the Croatian and other post-Yugoslav humanities.