Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Socijalizam na klupi / Socialism on the Bench

Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava
Međunarodni znanstveni skup
Pula, 5-7. prosinca 2013.

Socialism on the Bench. Cultural and Historical Interpretations of Yugoslav and Post-Yugoslav Societies
International Conference
Pula, December 5-7, 2013

O skupu
Namjera je CKPIS-a kao organizatora znanstvenoga skupa okupiti istraživače koji će raspravljati o temama koje su se pokazale nezaobilaznima za artikulaciju suvremene povijesti prostora koji je do početka 1990-ih činio Jugoslaviju. Politika modernizacije i razvoj suvremenog industrijskog  društva u njegovim mnogobrojnim aspektima neodvojivi su od gotovo pola stoljeća povijesti samoupravnoga socijalizma. Široko postavljenom temom, koja počiva na kulturološkim i povijesnim istraživanjima u okrilju humanističkih znanosti, željeli bismo potaknuti dijalog o svim aspektima kulture, povijesti i politike jugoslavenske federacije te ponuditi dinamične i komparativne interpretacije događaja, procesa i fenomena koji su oblikovali suvremeni identitet kako jugoslavenskih republika pod vlašću komunista, tako i neovisnih zemalja u razdoblju postsocijalizma.
Tijekom konferencije socijalizam će se tako kao "predmet" ponovno naći "na klupi" i u žarištu zanimanja. O interpretacijama jugoslavenskog i (post)jugoslavenskih društava ovisi na koju će ga klupu sudionici konferencije smjestiti. Mogao bi jednostavno biti predmet proučavanja na školskoj ili studentskoj klupi, mogao bi kao prijestupnik u sudskom predmetu završiti na optuženičkoj klupi, ili kao ideja čekati svoj trenutak na klupi među rezervnim igračima.
Cilj je konferencije svakako i jačanje komunikacije i suradnje među znanstvenicima koji se bave bliskim socijalističkim i postsocijalističkim temama, neovisno o tome djeluju li u Hrvatskoj, susjednim državama ili daljem inozemstvu, te jesu li porijeklom vezani za južnoslavenski prostor ili im je on tek predmet znanstvenog interesa. Posebice je to važno kada je posrijedi zajednička suvremena povijest, recentni događaji koji i dalje čekaju svoju znanstvenu interpretaciju.

About the Conference
The intention of CKPIS as the organizer of the conference is to bring together researchers who will discuss the topics that have been unavoidable for the articulation of contemporary history of the area that until the beginning of 1990s formed Yugoslav federation. Politics of modernization and the development of a modern industrial society, with its various aspects, cannot be separated from the almost half-centennial history of self-management socialism. With this broadly defined theme, based on cultural and historical research within the frame of the humanities, we would like to open a dialogue about different aspects of culture, history and politics of the Yugoslav federation and offer dynamic and comparative interpretations of the events, processes and phenomena that formed contemporary identities, both those of the Yugoslav republics under communist rule, and of the independent states in the post-socialist era.
During the conference, socialism will again as a subject be put "on the bench" and in the focus of attention. Depending of the researcher's interpretation of Yugoslav and post-Yugoslav societies, socialism can be put on various "benches". It could simply be an academic topic, on a school bench, student's desk or a lab bench; it could end in front of a court bench, or be sitting on the bench as a substitute player.
The goal of the conference is to strengthen the communication and collaboration between scholars interested in similar socialist and post-socialist topics, whether they work in Croatia, neighbour states, or further abroad, and whether they are originally from the South-Slavic area or just scholars following their academic interests. This approach is especially important considering the complexity of recent common history and events that are still awaiting their academic interpretation.

 

Obavijesti
28.1.2013. - Objavljen je poziv za sudjelovanje na skupu. Rok za prijavu: 1. travnja 2013.
19.7.2013. - Zaključen je popis sudionika. Ako nam se do 15. srpnja 2013. niste javili glede smještaja, molimo vas da na mail odgovorite čim prije. Program skupa bit će objavljen najkasnije u listopadu. U međuvremenu ćemo sudionike kontaktirati o mogućnosti pokrivanja dijela troškova putovanja i smještaja.
14.10.2013. - Sudionici su od Organizacijskog odbora dobili mail s priloženim popisom izlaganja i drugim podacima te upitnikom. Molimo vas da nam ispunjeni upitnik kao Word dokument vratite e-poštom do ponedjeljka, 21. listopada 2013., na adresu ckpis[at]unipu.hr. Program skupa bit će objavljen do kraja listopada.
2.11.2013. - Objavljen je program skupa.
25.11.2013. - Objavljeni su (konačni) program skupa i Knjiga sažetaka.

News
28/01/2013 - The call for papers has been published. Application deadline: April 1, 2013.
19/07/2013 - The list of participants is closed.If you haven't contacted us regarding accommodation by 15 July 2013, please reply to the e-mail as soon as possible.The conference program will be published by October.In the mean time we will contact the participants regarding the possibility of covering a part of accommodation and travel cost.
14/10/2013 - Organizing Committee has sent an e-mail to the participants with the list of presentations and other data, as well as the questionnaire. Please fill the questionnaire and return it as a Word document by e-mail until October 21 to the address ckpis[at]unipu.hr. The conference program will be published by the end of October.
02/11/2013 - The conference program has been published.
25/11/2013 - (Final) conference program and the Book of Abstracts have been published.

Program skupa / Conference program
Preuzimanje / Download

Knjiga sažetaka / Book of Abstracts
Preuzimanje / Download

Organizator / Organizer
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli / Juraj Dobrila University of Pula
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma / Centre for Cultural and Historical Research of Socialism

Organizacijski odbor / Organizing Committee
Igor Duda, predsjednik / President
Igor Stanić, tajnik / Secretary
Lada Duraković
Boris Koroman
Andrea Matošević

Kontakt / Contact
ckpis[at]unipu.hr

Mjesto održavanja skupa / Conference venue
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli / Juraj Dobrila University of Pula
Odjel za humanističke znanosti / Department of Humanities
Ivana Matetića Ronjgova 1, Pula

Smještaj / Accommodation
Hotel Veli Jože
Bečka 9, Pula
(ulaz sa stražnje strane / entrance from the back side)


Prikaz veće karte


Zahvaljujemo na potpori / We thank for the support

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli / Juraj Dobrila University of Pula
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske / Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia
Grad Pula / City of Pula
Istarska županija / Region of Istria

Dodatni program / Extra program
19. Sa(n)jam knjige u Istri / 19th Book Fair(y) in Istria
Pulski festival knjiga i autora
Pula, 5-15. prosinca 2013.
Tema: "Socijalizam na klupi" (uključujući i program "CKPIS predstavlja")
Žarište: "Suvremena ruska književnost" i "Vojvodina - Regija u Regionu"

Objavljeni radovi / Published papers
1. Lada Duraković, Andrea Matošević, ur., Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, Zagreb i Pula, 2013.
2. Časopis za suvremenu povijest, 46, 3, 2014.
3. Historijski zbornik, 67, 2, 2014.
4. Narodna umjetnost, 51, 2, 2014.