Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Ured za međunarodnu suradnju

Osnovna svrha ureda je poticanje mobilnosti sudenata, nastavnog i nenastavnog osoblja kroz uspostavljanje međunarodnih partnerstva i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u području obrazovanja, mobilnosti i istraživanja. Ured ima i savjetodavnu ulogu prilikom prijave međunarodnih projekata.

Glavna područja aktivnosti ureda:

Međunarodna partnerstva

Uloga ureda je pružanje savjetodavne, organizacijske i administrativne podrške sastavnicama Sveučilišta prilikom slapanja sporazuma diljem svijeta i EU.

Mobilnost

Na području ove aktivnosti ured ima jednaku ulogu kao i kod sklapanja bilateralnih ugovora a sve u cilju poticanja mobilnosti na svim razinama, prvenstveno studenata zatim nastavnog i nenastavnog osoblja. 

Međunarodni projekti

Savjetodavna i administracijska potpora prilikom prijave i vođenja međunarodnih projekata.

Osim navedena 3 glavna djelokruga zadaća ureda je i redovito informiranje, organiziranje radionica, seminara, gostujućih predavanja, ljetnih i zimskih škola. 

Sadržaj internetskih stranica Ureda za međunarodnu suradnju