Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

IZVEDBA STUDIJA, VREDNOVANJA I ISPITI

Gdje se mogu vidjeti rasporedi predavanja za studente?

Rasporedi predavanja dostupni su na mrežnim stranicama studija, a na nekim sastavnicama i na vratima predavaonica.

Gdje se mogu naći termini ispita i konzultacija?

Termini ispita dostupni su na Studomatu. Raspored konzultacija dostupan je na vratima nastavničkih kabineta. Neke sastavnice navede informacije oglašavaju i na mrežnim stranicama. 

Gdje se može naći literatura za pojedine predmete studija?

Popis literature dostupan je u silabima (izvedbenim planovima nastave) predmeta koji su ili objavljeni na mrežnim stranicama studija ili dostupni putem e-učenja. Literatura se može posuditi u knjižnici sastavnice ili Sveučilišnoj knjižnici

Od kada do kada traju predavanja i ispitni rokovi u akademskoj godini?

Trajanje predavanja uređuje se kalendarom nastave koji donosi Senat i objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta. Ispitni rokovi objavljuju se zasebno za svaku akademsku godinu i imaju jednako trajanje kao i akademska godina (od 1. listopada do 30. rujna sljedeće godine).

Zašto postoji razlika u načinima vrednovanja studentskog rada među predmetima?

Pravilnikom o ocjenjivanju određuju se okviri načina vrednovanja studentskog rada i elementi koji se mogu vrednovati. Sukladno svojoj autonomiji, nastavnik sam razrađuje načine vrednovanja studentskog postignuća, vodeći računa o Pravilniku i ECTS sustavu. Različiti ishodi učenja zahtjevaju različite nastavne metode i različite načine vrednovanja.

Vrednovanje i ocjenjivanje regulirano je Pravilnikom o ocjenjivanju. Silabe predmeta definiraju nastavnici i sva pitanja o vrednovanju u konkretnom predmetu treba postaviti nastavniku.

Koja je procedura prijave ispita?

Sukladno odredbama Pravilnika o studiju:

Članak 64.

            Student je dužan ispit prijaviti najkasnije pet radnih dana prije održavanja ispita.

            Student koji je evidentiran sustavom ISVU ispit prijavljuje lokalnim računalom ili internetom koristeći se programskim modulom Studomat.

            O rasporedu ispita kod velikoga broja prijava predmetni nastavnik izvješćuje studente posebnim oglasom na službenim mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Odjela, najkasnije dva dana prije ispitnoga termina.

Studenti koji nisu evidentirani sustavom ISVU prijavljuju ispite prijavnicama predanim u Službu za studente i ISVU. 

Gdje i kako se odjavljuje prijavljeni ispit?

Sukladno Pravilniku o studiju:

Članak 65.

            Student koji je evidentiran sustavom ISVU ispit odjavljuje lokalnim računalom ili internetom koristeći se programskim modulom Studomat.

Studentu koji je evidentiran sustavom ISVU, a nije pristupio prijavljenom ispitu niti ga je na vrijeme odjavio, nastavnik će u ispitnu listu upisati "0". U tom slučaju smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 66.

            Iznimno, ispit će se smatrati pravodobno odjavljenim ako student ili osoba koju on ovlasti, na dan ispita, a najkasnije u roku od 24 sata nakon dana i sata održavanja ispita, predoči dokaz kojim dokazuje opravdane okolnosti zbog kojih student nije mogao pravodobno odjaviti ispit. Dokaz se predaje Studentskoj službi ili predmetnomu nastavniku koji donosi odluku. 

Koliko puta imam pravo izaći na jedan ispit?

Sukladno odredbama Pravilnika o studiju:

Članak 69.

Ispit iz istoga predmeta može se polagati najviše četiri puta. Ako student četvrti put ispit ne položi, mora u sljedećoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

Ako student ni nakon ponovno odslušanoga predmeta ne položi ispit četvrti put (ukupno osmi put), peti (deveti) put ispit polaže pred nastavničkim povjerenstvom koje čini predsjednik i dva člana.

Ako student nakon ponovo odslušanoga predmeta ne položi ispit utvrđenim načinom u članku 69. ovoga Pravilnika, gubi pravo studiranja na upisanome studijskom programu.

Ukoliko smatram da mi je na ispitu učinjena nepravda, kome se mogu obratiti?

Sukladno odredbama Pravilnika o studiju: 

Članak 67.

            Nastavnik mora studentu obrazložiti konačnu ocjenu.

            Student koji nije zadovoljan ocjenom na ispitu ima pravo podnijeti prigovor na ocjenu. Prigovor se podnosi pročelniku odjela u roku od 24 sata nakon priopćenja ocjene. Prigovor mora biti obrazložen.

            Ako prigovor ocijeni utemeljenim, pročelnik će donijeti odluku kojom dopušta ponavljanje ispita, imenuje nastavničko povjerenstvo i određuje vrijeme ponovnoga polaganja ispita.

            Nastavničko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana. Predmetni nastavnik ne može biti predsjednikom povjerenstva. 

Članak 68.

            Ponovni ispit organizira se najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

            Pismeni ispit ili pismeni dio ispita ne ponavlja se pred povjerenstvom, već ga ono ponovno pregledava i ocjenjuje.

            Na temelju predloženih ocjena svih članova povjerenstva predsjednik povjerenstva zaključuje konačnu ocjenu i ako je ta ocjena pozitivna, upisuje ju u indeks. Zaključna ocjena ne može biti pozitivna ako su dva člana povjerenstva predložila negativnu ocjenu.

            Povjerenstvo vodi zapisnik o tijeku ispita.

            Na odluku o ocjeni nastavničkoga povjerenstva ne može se podnijeti prigovor.

Može li se ispit polagati prije no što završe predavanja? U kojem slučaju student može prijevremeno polagati ispite?

Ispiti se polažu nakon što student odsluša predavanja i zadovolji obveze koje mu omogućavaju izlazak na ispit.

Što je to ubrzani studij?

Sukladno odredbama Pravilnika o studiju:

Članak 47.

            Studenti koji u tekućoj godini ostvare 60 ECTS bodova mogu u sljedećoj godini upisati 30% ECTS bodova više od uobičajenoga godišnjeg opterećenja, uz uvjet da su ostvarili prosjek ocjena 4,5 ili više, odnosno 89% i više uspješnosti (ubrzani studij).