Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Znanstvenici/Researchers

Temeljem rektorove odluke znanstveno-istraživačku djelatnost u Centru, u sklopu svojih redovitih znanstveno-nastavnih obveza na Sveučilištu, izvode djelatnici koji su ujedno i inicijatori osnivanja Centra. Od studenog 2012. u Centru je djelovalo dvoje volontera, od ožujka 2013. dvoje stručnih suradnika, a od rujna 2013. jedan stručni suradnik i jedan suradnik volonter. Od travnja 2014. u Centru djeluje četvero zaposlenih djelatnika i dvoje suradnika volontera. Od prosinca 2014. u Centru djeluje postdoktorandica zahvaljujući programu NEWFELPRO.

Based on the Rector's act the research activities in the Centre are performed by the employees who are also the initiators of the Centre, and those activties are part of the employees' regular academic work. Since November 2012 two volunteers were helping in the Centre, since March 2013 two assistants became members of the staff, while since September 2013 there is an assistant and a volunteer assistant. From April 2014 there are four employees and two volunteer assistants. Since December 2014 there is also a post-doctoral fellow thanks to the NEWFELPRO programme.

Igor Duda

Izvanredni je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000.) te magistrirao (2004.) i doktorirao povijest (2009.). Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice XX. stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, povijest potrošačke kulture i povijest djetinjstva. Objavio je tri autorske knjige: U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih (2005.), Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih (2010.) i Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2015.). Urednik je ili suurednik nekoliko zbornika radova. Član je više strukovnih udruga i sveučilišnih tijela te je bio prvi voditelj CKPIS-a u godini 2012/13. (ponovno 2016/17.). Od ak. god. 2013/14. predstojnik je Odsjeka za povijest.

He is an associate professor at the Department of History, Faculty of Humanities, Juraj Dobrila University of Pula. He graduated in History and Croatian Language and Literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (2000). He earned his MSc (2004) and PhD (2009) degrees in History from the same university. His research fields are social history and the history of everyday life of the second half of the 20th century, Croatia in Socialist Yugoslavia, history of leisure and tourism, history of consumer culture and history of childhood. He is the author of three volumes (in Croatian): In Pursuit of Well-Being. On History of Leisure and Consumer Society in Croatia in the 1950s and 1960s (2005), Well-Being Found. Everyday Life and Consumer Culture in Croatia in the 1970s and 1980s (2010) and Today when I Become a Pioneer. Childhood and the Ideology of Yugoslav Socialism (2015). He has edited or co-edited several volumes. He is a member of several associations and university boards, and was the first Head of the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism in the year 2012/13 (again in 2016/17). Since the beginning of the academic year 2013/14 he is the Head of the Department of History at the Faculty of Humanities.

Osobna stranica/Personal page

Lada Duraković

Docentica je i viša znanstvena suradnica na Muzičkoj akademiji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani diplomirala je muzikologiju (1992.). Magistrirala je (2003.) i doktorirala (2007.) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Područje njezina znanstvenog interesa jest interakcija ideologije i glazbe u 20. stoljeću. Objavila je dvije knjige: Pulski glazbeni život u razdoblju fašističke diktature 1926. – 1943. (2003.) i Ideologija i glazbeni život: Pula 1945. – 1966. (2011). Članica je Hrvatskog muzikološkog društva te Hrvatskog novinarskog društva. Bila je voditeljica CKPIS-a u godini 2014/15.

She is an assistant professor and senior research associate at the Academy of Music, Juraj Dobrila University of Pula. She graduated in Musicology at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Ljubljana (1992), and earned MSc (2003) and PhD degree (2007) in History from the Faculty of Humanities and Socials Sciences, University of Zagreb. Her field of research is interaction between ideology and music in the 20th century. She has published two volumes (in Croatian): Music Life in Pula/Pola during the Period of the Fascist Dictatorship 1926–1943 (2003) and Ideology and the Musical Life: Pula 1945–1966 (2011). She is a member of the Croatian Musicological Society and the Croatian Journalists' Association. She was the Head of the Centre in the year 2014/15.

Osobna stranica/Personal page

Boris Koroman

Viši je asistent na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2001. kroatistiku i etnologiju, a 2014. doktorirao na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture obranivši disertaciju Predodžba društvene i političke tranzicije u suvremenoj hrvatskoj književnosti. Posljednjih godina u središtu njegova interesa su teme odnosa književnosti, umjetnosti i kulture i političko-ideoloških paradigmi. Objavio je više članaka iz područja književnosti, folkloristike, etnografije, novih medija i muzeologije. Bio je voditelj je CKPIS-a u godini 2015/16.

He is a senior research assistant at the Faculty of Humanities, Juraj Dobrila University of Pula. He graduated in Ethnology and Croatian Language and Literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (2001), and earned PhD degree after completing the Postgraduate Doctoral Studies in Literature, Performing Arts, Film and Culture at the same faculty, with the dissertation The Image of Social and Political Transition in Contemporary Croatian Literature (2014). Recently, he has developed an interest in the interaction between literature, arts and culture, and political-ideological paradigms. He has published numerous articles within the fields of literature, folkloristics, ethnography, new media and museology. He was the Head of the Centre in the year 2015/16.

Osobna stranica/Personal page

Andrea Matošević

Izvanredni je profesor na Odjelu za Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi diplomirao je etno-antropologiju i talijansku književnost (2003.) te završio diplomski studij interkulturalnih studija (2005.), a doktorski studij etnologije i kulturne antropologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.). Područje njegova interesa nalazi se u domeni etno-antropologije, povijesti antropologije/etnologije, usmene povijesti, industrijske antropologije, popularne kulture, teorija multikulturalizma, filozofije itd. Autor je knjiga Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću (2011.) i Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva (2015.) te suautor knjige Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi (s Teom Škokić, 2014.). Član je Hrvatskog etnološkog društva te Društva europskih socijalnih antropologa. Bio je voditelj CKPIS-a u godini 2013/14. i ponovno 2017/18.

He is an associate professor at the Department of Interdisciplinary, Italian and Culutral Studies, Juraj Dobrila University of Pula. He graduated in Ethno-anthropology and Italian Literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Padua (2003), earned his MA degree in Intercultural Studies from the same faculty (2005) and his PhD in Ethnology and Cultural Anthropology from the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (2010). His fields of research are ethno-anthropology, history of ethnology/anthropology, oral history, industrial anthropology, popular culture, theories of multiculturalism and philosophy. He is the author of the volumes (in Croatian) Underground. Anthropology of Mining in Labin Area in 20th Century (2011) and Socialism with a Shock-work Face. Ethnography of Working Zeal (2015), as well as  the co-author of the book (in Croatian) Bastards of Long Duration. Balkanist Discourses (with Tea Škokić, 2014). He is a member of the Croatian Ethnological Society and the European Association of Social Anthropologists. He was the Head of the Centre in the year 2013/14 and again in 2017/18.

Osobna stranica/Personal page

Chiara Bonfiglioli

Postdoktorandica u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma preko programa NEWFELPRO. Završila je preddiplomski studij političkih znanosti u Bologni te diplomski i poslijediplomski doktorski studij na Institutu za povijest i kulturu (program Rodni studiji) u Utrechtu. Od 2012. do 2014. radila je na Sveučilištu u Edinburghu kao postdoktorandica i suradnica na projektu CITSEE. U doktorskoj disertaciji bavila se ženskim političkim i društvenim aktivizmom u Italiji i Jugoslaviji (1945-1957). Objavila je više radova o povijesti žena i feminizma u europskom kontekstu. Posljednje dvije godine istražuje utjecaj postsocijalističke tranzicije i deindustrijalizacije na rodne odnose u bivšoj Jugoslaviji, s posebnim naglaskom na radnice u tekstilnoj industriji.

She is currently Newfelpro post-doctoral fellow at the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism. She holds a BA in Political Sciences from the University of Bologna, and an MA and PhD from the Research Institute for History and Culture, Graduate Gender Programme, University of Utrecht. From 2012 to 2014, she has been research fellow at the University of Edinburgh, within the framework of the CITSEE project. Her doctoral dissertation dealt with women’s political and social activism in Italy and Yugoslavia (1945-1957). She has published extensively on women’s and feminist history in the European context. In the last two years, she has been researching the impact of post-socialist transition and deindustrialisation on gender relations in the former Yugoslavia, with a specific focus on women working in the textile industry.

Osobna stranica/Personal page

Igor Stanić

Vanjski suradnik (naslovni asistent) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te suradnik-volonter u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Završio je preddiplomski (2009.) i diplomski studij (2012.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a od 2012. doktorand je na Poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegova posebnog interesa je društvena povijest druge polovice dvadesetoga stoljeća s naglaskom na radništvo u socijalizmu. Član je Istarskoga povijesnog društva i Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti.

He is external assistant at Juraj Dobrila University of Pula and a volunteer assistant at the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism. He earned a BA (2009) and MA degree (2012) in History from the Juraj Dobrila University of Pula. In 2012, he started Postgraduate Doctoral Studies of Modern and Contemporary Croatian History in a European and World Context at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. His field of research is the social history of the second half of the 20th century with a focus on labor in socialism. He is a member of the Istrian Historical Society and Croatian National Committee of Historical Sciences.

Osobna stranica/Personal page

Anita Buhin

Suradnica-volonterka u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Završila je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti i hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, te diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (2012.) Od 2013/14. na poslijediplomskom je doktorskom studiju na European University Instituteu u Firenci.  U središtu njezinog interesa su kulturna i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na popularnu kulturu i nogomet u socijalizmu.

She is a volunteer assistant at the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism. She earned a BA (2008) and MA degree (2011) in History and Croatian Language and Literature from the Juraj Dobrila University of Pula, and an MA degree in Central European History from the Central European University in Budapest (2012). Since 2013/14 she is a PhD student at the European University Institute in Florence. She is interested in cultural and social history of the 20th century with a focus on popular culture and football within socialism.

Osobna stranica/Personal page

Saša Vejzagić

Suradnik-volonter u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Završio je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, te diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (2013.) Od 2015/16. na poslijediplomskom je doktorskom studiju na European University Instituteu u Firenci.  U središtu njegova interesa su ekonomska, poslovna, politička, radnička i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na jugoslavenski socijalizam.

He is a volunteer assistant at the Centre for Cultural and Historical Research of Socialism. He earned a BA (2008) and MA degree (2011) in History from the Juraj Dobrila University of Pula, and an MA degree in Central European History from the Central European University in Budapest (2013). Since 2015/16 he is a PhD student at the European University Institute in Florence. He is interested in economic, business, political, labor and social history of the 20th century with a focus on Yugoslav socialism.

Osobna stranica /Personal page